Çalışma İzni

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre çalışma izni ikamet izni yerine geçmektedir. Yabancılar, çalışma izni başvurularını vatandaşı oldukları ya da yasal olarak bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından yaparlar ve “çalışma amaçlı vize” alarak ülkeye giriş yaparlar.Firmamız çalışma izninizi tarafınızdan sunulan bilgiler dahilinde alıyor. Çalışma izni ; Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce almaları gereken izindir. Transtürk danışma hizmetleri resmi ilkeler doğrultusunda size en kaliteli danışmanlık hizmetini sunarak çalışma izninizi alıyor.  Çalışma izni için gerekli evraklar ;

Çalışanlardan İstenen Evraklar

 • Pasaport fotokopisi
 • 1 Fotoğraf
 • İkamet Tezkeresi (başlangıç, bitiş aralığı en az 6 ay ve halen geçerli olmalıdır)
 • Personelin Ortaokul, Lise ya da Üniversite Diploması
 • Personel ile aranızda hazırlanacak sözleşme (Hazırlanıp tarafınıza gönderilmektedir. Kaşe ve imza olunur)
 • Personel için Düzenlenecek Dilekçe  ( Hazırlanıp tarafınıza gönderilmektedir. Kaşe ve imza olunur)
 • TCile evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi ve Türk eşin Kimlik fotokopisi / Varsa TC vatandaşından olan çocuklarının kimlik fotokopileri

Çalışma izni türleri ;

 • Süreli Çalışma İzni:
  • En fazla bir seneye kadar verilen çalışma izni türüdür.
  • Daha sonra uzatılması mümkündür.
 • Süresiz Çalışma İzni 
  • Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmemesi,
  • Türkiye’de en az 8 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmek veya,
  • Toplam 6 yıllık kanuni çalışması olmak koşulları ile verilen çalışma izni türüdür ve izin belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaz.
 • Bağımsız Çalışma İzni 
  • Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.
 • İstisnai Çalışma İzni
  • İstisnai haller kanunun 8. maddesinde satılmış olup, sayılan yabancılara Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilmesini düzenlemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar, Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocukları, İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar, Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar ile, Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancıların çalışma izni başvuruları bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Başvuru esnasında yapılacak bir yanlış hem işgücü kaybına hem de telafisi çok zor sonuçlara neden olacaktır. Bu nedenlerle çalışma izinleri konusunda deneyimli ve referansları bizim gibi sağlam firmalarla çalışmak sizin için iyi bir seçim olacaktır.

Çalışma izni ile ilgili soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçiniz.

Çalışma İzni verilmesinde ;

– İş piyasasındaki durum,

– Çalışma hayatındaki gelişmeler,

– İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,

– Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,

– Yabancı personelin mensup olduğu ülke,

– Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,

– Yabancının eğitim durumu,

– İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,

– Yabancının güvenlik soruşturması

– Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb.  gibi etkenler Bakanlık uzmanlarınca değerlendirmeye alınarak son karar verilir.

 Uzatma Başvurusu

Çalışma izninin uzatılması talebi, başvuru formu ve uygulama yönetmeliği ekinde belirtilen belgelere önceki çalışma izin belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle, yabancı veya işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır. Çalışma izni ve süre uzatım başvurularının öncelikle elektronik ortamda yapılması zorunludur. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izni veya süre uzatım başvurularının geçerli olabilmesi için internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısının yabancı ve işveren tarafından kâğıt ortamında imzalanarak yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte internet üzerinden yapılan başvurunun onaylanmasını takip eden altı işgünü içinde şahsen veya posta ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir. Çalışma izninin uzatılması talebinin iznin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede yapılması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da değerlendirmeye alınır. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir. Geçerli oturma izni ibrazıyla yapılan çalışma izni uzatma başvurularında (yurt içinden yapılan ilk başvurularda olduğu gibi) elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde istenen belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca çalışma izni için güncel tüm haberleri Transtürk Danışma Hizmetleri olarak paylaşıyoruz ;

Suriye’li sığınmacılara çalışma izni imkanı verildi !

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ülkesindeki yaşanan savaş ve olağanüstü koşullar nedeniyle ülkesine geri dönemeyen yabancıların geçici korumaya alınmasına ilişkin bir süredir yayınlanması beklenen yönetmelik 22 Ekim’de yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere yabancı uyrukluların ülkemizde çalışma izni alabilmesi için, süresi dolmamış en az altı ay süreli ikamet tezkeresi şartı aranıyordu. Geçici koruma statüsünde bulunan yabancıların ikamet tezkeresi bulunmadığı için, çalışma izin başvurularını da yapmaları mümkün değildi.

Yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında, geçici koruma statüsünde bulunan Suriye’li sığınmacıların da çalışma izni alabilmesi mümkün hale getirildi.

Yabancı öğrenci çalışma izni

Yabancı öğrenci çalışma izni alıp çalışabilmeleri ile ilgili uzun süredir ilerleyen süreç sonunda noktalandı. 4 Nisan 2014 tarihinde resmi olarak yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, (Kanun No:6458)  Madde 41 de :

 • Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar, Göç Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenir.