İkamet Tezkeresi (Oturma) İzni

Oturma izni;  bir vatandaşın başka bir ülkede yaşayabilmesi için o ülkeden aldığı resmi izindir. Başka bir ülkede yaşayan bir vatandaş diğer bir ülkede yaşamak için izin alması gerekiyorsa yine resmi koşullar dahilinde yapmalıdır. Örnek; Rusya’da çalışma izni ile çalışan bir Tayland vatandaşı Türkiye’den oturum izni almak için bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Türk Konsolosluğuna başvuruda bulunabilir. Transtürk Danışma Hizmetleri sizi fazla meşgul etmeden oturma izninizi alıp işlerinizi hızlandırıyor.

Ülkemizde ikamet etmek isteyen, belli nedenlerle Türkiye’ye yerleşme amacı ile gelen yabancılar ülkelerarası belirlenmiş olan pasaport kalış sürelerinin bitiminden önce yabancı ikamet iznine başvurmak zorundadır.

İçişleri bakanlığının hazırlamış olduğu 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kanuna göre ikamet izinleri çeşitlendirilmiş ve aşağıdaki temel maddelerle belirlenmiştir.

1) Kısa dönem ikamet izni

2) Aile ikamet izni

3) Öğrenci ikamet izni

4) Uzun dönem ikamet izni

5) İnsani ikamet izni

6) İnsan ticareti mağduru ikamet izni

Oturma izni alabilmek için ;

 • Ülkemizde kalmak için mantıklı bir nedene sahip olmak.
 • Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi geçerli olmak.
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak.
 • İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak.
 • Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.
 • Türkiye’de kalacağı sure içerisinde geçimini sağlayabilecek gelir ispat edebilmek.

Yabancı uyruklu vatandaşlarımızın oturma izni için sağlık sigortası zorunlu hale getirilmiştir. Transtürk Danışmanlık olarak sağlık sigortası konusunda uzman ekibimiz ile yanınızdayız.

Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirebilen yabancılar ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

Transtürk Danışma Hizmetleri, belgelerinizi hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve ayrıca dökümanlarınızın gizliliğini korur.18 Mayıs 2015 tarihinde E-ikamet sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte internet başvurularında en çok zorluk çekilen bölümlerin başında ikamet edilen adresin sistemden bulunması gelmektedir. Bizler yabancıların çalışma izinleri otomasyonu sistemini kullanmakta olduğumuzdan bu nedenle bu konuda normal kullanıcılardan daha deneyimliyiz.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN İKAMET İZNİ ;

18 Yaşından Küçük Olup Da İkamet İzni Almak İsteyen Yabancıların, yurtdışında bulunan annesi babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakat belgesi ve muvafakat belgesinde belirtilmek kaydıyla bakım ve masraflarının gerçek ya da tüzel kişi tarafından karşılanacağına dair taahhüt belgesi ibraz etmesi zorunludur.

Söz konusu belgeleriniz ve dökümanlarınızla ilgili soru ve önerileriniz için Transtürk Danışmanlık Hizmetlerinebaşvurabilirisiniz.

İkamet İzni Belgesi

İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

 Bu konu hakkındaki soru ve görüşleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.

2014 Yılında Yabancılara Verilen İkamet İzinleri (İlk 10 Uyruk)

ikamet

 1 -DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİ İLE ÜLKEMİZDE ARAÇ KULLANILMASI

Türk vatandaşları ve ilgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancılar, dış ülkelerden aldıkları cins için geçerli sürücü belgeleri ile yabancı ve Türk plakalı araçları ülkemizde kullanabilirler.

Ancak, turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları mecburidir.Transtürk Danışmanlık hizmetleri, yabancı vatandaşlarımıza ehliyet alanında da hızlı ve kaliteli imkanlar sunuyor.

ÖNEMLİ: Gerekli belgeleri hazırlamadan önce yabancı sürücü belgenizin aslı ve  tercümesi ile birlikte Trafik Şube Müdürlüğüne müracaat ederek,  yabancı sürücü belgenizin değiştirilip değiştirilemeyeceğini öğrenmeniz gerekmektedir.

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi,
 2. KKTC sürücü belgeleri hariç, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercüme,
 3. Sürücü belgesi dosyası,
 4. Kimlik belgesi, (nüfus cüzdanı-pasaport-avukat kimliği aslı)

Sürücü belgesi müracaat formu, (Trafik tescil kuruluşunda elektronik ortamda    doldurulur),

 1. Yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi,
 2. Sürücü olur sağlık raporu,
 3. Harç makbuzu,
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

YURTDIŞINDA İKAMET EDEN VE ÜLKEMİZDEN ALMIŞ OLDUĞU SÜRÜCÜ BELGESİNİ ZAYİİNDEN VE YIPRANMADAN DOLAYI YENİLEMEK İSTEYENLER 

Zayii veya yıpranmadan dolayı sürücü belgelerini yenilemek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız,  sürücü belgesini düzenleyen tescil kuruluşuna bizzat dilekçe göndermek suretiyle veya ülkemizdeki kanuni vekilleri yada dış temsilciliklerimiz aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen şekillerde müracaat edilen tescil kuruluşu, sürücü belgesi kart bedelini tahsil ettikten (ilgili kişinin yakınlarından) ve şahsın sürücü belgesi dosyası ile bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ilgili şahsa imzalattırılması için belgeyi şahsın yurt dışında ikamet ettiği bölgedeki dış temsilciliğimize gönderecektir.

Sürücü belgesini alan temsilciliğimiz, ilgili şahısla irtibat kurarak, şahsın kimlik belgesi ile sürücü belgesi üzerindeki bilgileri karşılaştırarak belge üzerindeki ilgili bölüme imza attıracak, sürücü belgesi kart bedelinin ilgili tescil kuruluşuna yakınları tarafından ödenebileceği hususunda bilgi verecek, şahsın bedensel bir özrü olup olmadığını gözle kontrol edecek, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğrafını ve konuyla ilgili dilekçesini alarak bu belgeleri şahsın kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.

Tescil kuruluşu, yeni sürücü belgesi bilgilerini dosya ile bilgisayar kayıtlarına işledikten ve belgeyi lamine ettikten sonra, şahsa teslim edilmek üzere ilgili temsilciliğimize gönderecek yada varsa şahsın kanuni vekiline teslim edecektir. Dış temsilciliğimize gönderilmesi halinde, temsilciliğimiz sürücü belgesini ilgili şahsa teslim ettiğinde teslim- tesellüm belgesi düzenleyecek ve bu belgenin bir suretini dosyasına konulmak üzere ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.

Ya da;

Çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, ülkemizden almış oldukları sürücü belgelerini zayi, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek amacıyla dilekçeyle ilgili Dış Temsilciliğimize müracaat ettiklerinde; yetkililerce bedensel bir özrü olup olmadığı gözle kontrol edildikten sonra, boş sürücü belgesi kartı ilgili kişiye imza ettirilerek dilekçesi ve iki adet fotoğrafı ile birlikte ilgili trafik tescil kuruluşuna gönderilecek, trafik tescil kuruluşu ilgilinin dosya ve bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeyi yaparak, sakıncası olmaması durumunda sürücü belgesini düzenleyecek ve belge sahibine teslim edilmek üzere temsilciliğimize gönderecektir. Sürücü belgesi düzenlenmesine engel herhangi bir durumun bulunması halinde, açıklamalı bir yazı ekinde boş sürücü belgesi kartı ilgili temsilciliğimize iade edilecektir.

Aynı şekilde Yurtdışında Yaşayan Mavi Kart Sahibi Sürücü Belgesi Sahipleri sürücü belgelerini yenileyebilmektedirler.

NOT:İRAN,GÜNEY KORE, JAPONYA bu ülkelerden sürücü belgesi olan vatandaşların tercümesini ilgili Konsolosluklarından yaptırarak, randevu alarak Trafik Şube Müdürlüğüne müracaat edebilirler.Almanya sürücü belgesi sahibi Türk vatandaşları ülkemize kesin dönüş yapması halinde Almanya sürücü belgesi geri alınıp Almanya´ya iade edilmek şartı ile Türkiye sürücü belgesi verilmektedir.

YABANCI EHLİYETLE 1 YIL ARAÇ KULLANILABİLECEK

Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile Türkiye’de araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar şu şekilde belirlendi: “Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabilir. Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur. Bir yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.”

Bu konu hakkında bize danışabilirsiniz.**

*** En güncel ve yeni haberleri duymak için bizimle mail, telefon ya da fax yoluyla ulaşabilirsiniz.**

Türkiye’den alınan ehliyet, yurtdışında da geçerli midir?

Ülkeler arasında farklı uygulamalar olduğundan gideceğiniz ülkenin mevzuat hükümleri geçerlidir. Ancak, Türkiye Turing ve Otomobilciler Kurumundan “Uluslararası Sürücü Belgesi” alınması halinde, bu belge ile yabancı ülkelerde 1 yıl araç kullanabilmektedir.

Ehliyet ile ilgili soru ve görüşleriniz için lütfen bizimle irtibata geçin…*

Transtürk Danışmanlık Hizmetleri, Yabancı vatandaşlarımızın ehliyet sorununu da çözüyor. Türkiye’de ikamet eden yabancı kişiler, ikamet tezkereleriyle ehliyet sahibi olabiliyor. Transtürk, uzman kadrosuyla bu konuda da hizmet vermektedir. Sadece yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek.

TRANSTÜRK DANIŞMANLIK SİZİN ADINIZA İKAMET TEZKERELERİNİZİ ALIYOR. 

Transtürk Danışmanlık, özellikle refakat ve turistik amaçlı ikamet izinleri alımı, sürelerinin izlenmesi, zamanında bildirimlerin yapılması konularında her an başvuru yapabileceğiniz özel danışmanınızdır.Bize ulaşarak sizde yapacağınız işlem için hangi belgelerin gerekli olduğunu ve ikamet tezkerelerini alırken hangi süreçlerden geçmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.